GERİ

Yapısal Jeoloji ve Tektonik


Arabistan, Afrika ve Anadolu levhalarının birbirleriyle görecelihareketleri sonucunda, doÄŸuda Arabistan levhasının Avrasya levhası ileçarpışması, batıda ise Afrika ve Anadolu levhalarının dalma-batma sınırı ileyakınsaması sonucu DoÄŸu Akdeniz Bölgesi’nin sismotektoniÄŸi geliÅŸmektedir(McKenzie 1970, 1972).


Avrasya levhası ile Arap-Afrika levhaları Geç Kratese’den günümüze kadaryaklaşık K-G yönlü yakınsama hareketi etkisi altında bulunmaktadır. Buyakınsama hareketi ile ortaya çıkan sıkışma sonucunda Arap-Afrika levhaları ileAvrasya levhaları arasındaki Tetis okyanusunun güney kolu kuzeye doÄŸru olanyitimle kapanmıştır. Arap levhası ile Anadolu levhacığının sınır oluÅŸturduÄŸuAnadolu coÄŸrafyası üzerinde kıta-kıta biçimindeki çarpışma olayı Orta-ÜstMiyosen’de baÅŸlayarak Bitlis-Zagros Bindirme KuÅŸağı boyunca gerçekleÅŸmiÅŸtir(Gülen ve diÄŸ., 1987; Arpat ve diÄŸ., 1975). Yakınsama hareketinin sürmesinedeniyle Avrasya ve Arap-Afrika levhaları arasında kalan Anadolu bloÄŸununkısalıp kalınlaÅŸması Üst Miyosen sonrasında da sürmektedir. ÜstMiyosen-Pliyosen’den itibaren sıkışma ile deformasyonu karşılayamaz durumagelen Anadolu bloÄŸu, doÄŸrultu atımlı Kuzey ve DoÄŸu Anadolu Fayları boyuncabatıya doÄŸru yanal olarak hareket etmeye baÅŸlamıştır. Kuzey ve DoÄŸu AnadoluFayları, Anadolu bloÄŸunun batıya doÄŸru hareketi ile oluÅŸmuÅŸtur (Gülen ve diÄŸ.,1987).


Bu çarpışmada Arabistan levhasının Afrika’ya göre daha hızlı kuzeye doÄŸruhareket etmesi sebebiyle Arap levhası Afrika´dan K-G doÄŸrultulu Ölü DenizTransform Fayı ile ayrılmıştır (Gülen ve diÄŸ., 1987).